ចូលរូមត្រេកអរផង!!! វ៉ាក់ស៊ាំងទាំង ២ប្រភេទនេះ អាមេរិកថាចាក់តែ ២ ដូសអាចការពារកូវីដបានរហូតដល់៨០%

ចូលរូមត្រេកអរផង!!! វ៉ាក់ស៊ាំងទាំង ២ប្រភេទនេះ អាមេរិកថាចា.ក់តែ២ ដូសអាចការពារកូវីដបានរហូតដល់៨០% . កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១កន្លងទៅនេះ មេរិកបានបញ្ជាក់ថា វ៉ាក់ស៊ាំងកូវីដ១៩ប្រភេទ Pfizer និង Moderna គឺមានប្រសិទ្ធភាពស្ទើរតែ៩៥%បន្ទាប់ពីចាក់២ដង និងមានប្រសិទ្ធភាពជាង៨០% បន្ទាប់ពីបានចា.ក់ដូសដំបូង នេះបើយោងតាមចុះផ្សាយរបស់សារព៏ត៌មាន Forbes។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ឱ្យដឹងផងដែរថា មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យ និងបង្ការជំ.ងឺបានរកឃើញនៅក្នុងការសិក្សារបស់បុគ្គលិកដែលបានចា.ក់វ៉ាក់ស៊ាំងនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រ និងបានបង្ហាញភស្តតាងថា អ្នកដែលបានចា.ក់វ៉ាក់ស៊ាំងនេះគឺ មិនបា.ច់ពាក់ម៉ាសទៀតនោះទេ។ទន្ទឹមនឹងនេះ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតRochelle Walensky បានបញ្ជាក់ក្នុងសន្និសិទ្ធសារព័ត៌មានថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

” ប្រសិនបើពលរដ្ឋបានចា.ក់វ៉ា.ក់ស៊ាំងរូចហើយ គឺអាចធ្វើអ្វីផ្សេងៗបានហើយ ដោយមិនចាំបា.ច់ពាក់ម៉ាសទៀតនោះទេ ហើយនេះក៏ជាពេលវេលាដែលប្រជាជនអាមេរិកកំពុងរង់ចាំផងដែរ ដែលគិតថាអាចនឹងត្រឡប់ទៅសភាពដើមវិញ”។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា CDCបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថា សម្រាប់ប្រជាជនដែលបានចា.ក់វ៉ាក់ស៊ាំងចំនួន២ដូសរួចហើយ គឺមិនចាំបា.ច់ពាក់ម៉ាស រក្សាគម្លា.តពេលចេញក្រៅទៀតនោះទេ គ្រាន់តែអនាម័យ ទាំងបរិស្ថានក្នុងផ្ទះ និងពេលធ្វើដំណើរចេញក្រៅ ឬក្នុងកាលៈទេសៈណាមួយប៉ុណ្ណោះ។ ប្រភព៖ forbes

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap