មនុស្សស្រី​ឆ្នាស់​ តែ​មាន ៥ ចំណុច​នេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​​លង់​ស្រលាញ់​យ៉ាង​ឈ្លក់​វង្វេង​បំផុ.ត

មនុស្សស្រី​ដែល​ឆ្នាស់​ជា​មនុស្ស​ចូលចិត្ត​និយាយ​ត្រង់ ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​អ្វី​មួយ ពួកគេ​នឹង​និយាយ​វា​ភ្លាម។ ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​ក្លែងបន្លំ​អ្វី​មួយ ដើម្បី​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​នោះ​ទេ។ ខាងក្រោមនេះ​គឺ​ជា​ចំណុច​ពិសេស​ទាំង ៥ របស់​មនុស្សស្រី​ឆ្នាស់ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ខ្លាច តែ​ក៏​លង់​ស្រលាញ់​នាង​ខ្លាំង​ដែរ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១) ពូកែ​​ស្មាន​គំនិត​អ្នក​ដទៃ៖ មនុស្សស្រី​ឆ្នាស់​ពូកែ​ស្មាន​គំនិត​របស់​អ្នកដទៃ​ណាស់។ ពេលខ្លះ​គ្រាន់តែ​ការ​បញ្ចេញមតិ ឬ​សកម្មភាព​រាងកាយ​របស់​មនុស្ស​ម្នាក់ គឺ​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​នាង​ដើម្បី​យល់​ពី​អារម្មណ៍​ជាក់លាក់​របស់​គេ​ទៅ​ហើយ។ ដូច្នេះ​មនុស្សស្រី​ដែល​មាន​បុគ្គលិកលក្ខណៈ​បែប​នេះ គឺ​ធ្វើ​ឲ្យ​បុរស​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង​បំផុ.ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២) យល់​ច្បាស់​ក្នុង​ទំនាក់​​ទំនង៖ មនុស្សប្រុស​ភាគច្រើន​ចូលចិត្ត​មនុស្សស្រី​ដែល​រឹងមាំ និង​ច្បាស់លាស់​ក្នុង​រឿង​អ្វី​គ្រប់យ៉ាង។ ជាពិសេស​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ដែល​មិន​ទាន់​បញ្ចប់ អ្វី​ដែល​ចូលចិត្ត គឺ​និយាយ​ថា​ចូលចិត្ត ហើយ​អ្វី​ដែល​មិន​ចូលចិត្ត គឺ​និយាយ​ថា​មិន​ចូលចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មនុស្សស្រី​ដែល​មាន​ភាពក្លាហាន​ប្រភេទ​នេះ នឹង​មិន​ផ្តល់​ក្តីសង្ឃឹម​ក្លែងក្លាយ​ឲ្យ​អ្នកដទៃ​ឡើយ ហើយ​ពួកគេ​តែងតែ​រស់នៅ​តាមធម្មជាតិ​របស់​ពួកគេ ដោយ​មិន​ចាំបាច់​សម្តែងធ្វើជា​ទន់ភ្លន់អ្វី​ឡើយ។ ពួកគេ​មិន​ដែល​ទាញ​យក​ប្រយោជន៍​ពី​អារម្មណ៍​របស់​នរណា​ម្នាក់​ឡើយ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣) ស្មោះ​ត្រង់៖ មនុស្សស្រី​ដែល​ឆ្នាស់​ជា​មនុស្ស​ចូលចិត្ត​និយាយ​ត្រង់ ប្រសិនបើ​ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​អ្វី​មួយ ពួកគេ​នឹង​និយាយ​វា​ភ្លាម។ ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​ក្លែងបន្លំ​អ្វី​មួយ ដើម្បី​រក្សា​ទំនាក់ទំនង​ដែល​ពួកគេ​មិន​ចូលចិត្ត​នោះ​ទេ។ ពួកគេ​ក៏​មិន​ព្យាយាម​ប្រើ​ពាក្យ​ល្អៗ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​នរណា​ម្នាក់​ស្រលាញ់​គេ​ដែរ។ ពួកគេ​តែងតែ​និយាយ​ពាក្យ​ចេញ​ពី​ចិត្តគំនិត​របស់​ខ្លួនឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤) យល់​ពី​ខ្លួនឯង​ជានិច្ច៖ ពួកគេ​យល់ និង​ស្រលាញ់​ខ្លួនឯង​ខ្លាំង​បំផុត។ ពួកគេ​ដឹង​ពី​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​ចង់​បាន មិនមែន​អ្វី​ដែល​អ្នក​ដទៃ​ចង់​បាន​នោះ​ទេ។ ប្រហែល​ជា​ពួកគេ​នឹង​ប្រឆាំង​មតិសាធារណៈ ប៉ុន្តែ​នឹង​មិន​ធ្វើ​ឲ្យ​​បាត់បង់​លក្ខណៈ​ពិត​របស់​ពួកគេ​ឡើយ។ មនុស្សស្រី​ប្រភេទ​នេះ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​បុរស​ចាប់អារម្មណ៍​ខ្លាំង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥) យល់​ចិត្ត​អ្នក​ដទៃ៖ ពួកគេ​មិន​ត្រឹមតែ​យល់​ពី​ខ្លួនឯង​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ពួកគេ​ក៏​យល់​ពី​ចិត្ត​របស់​អ្នកដទៃ​ផងដែរ។ ពួកគេ​នឹង​មិន​និយាយ​ពាក្យ​អាក្រក់ ឬ​ធ្វើ​.បា.ប​អ្នកដទៃ​ដោយ​ចេតនា​ឡើយ។ ពួកគេ​នឹង​មិន​បង្ខំ​ឲ្យ​នរណា​ធ្វើ​តាម​គំនិត ឬ​យោបល់​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​ពួកគេ​នោះ​ទេ៕ អត្ថបទ៖ យ៉ាយ៉ា (ផ្ទះស្នេហ៍)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap