អ្នកជំនួញដែលខ្លាំងត្រូវចាប់ឳកាសនេះអោយបាន! មជ្ឈមណ្ឌលផ្សារទំនើប ជីប ម៉ុង ២៧១ មេហ្គាម៉ល បានប្រកាសជាផ្លូវការឲ្យដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម និង អាជីវករ ចាប់ផ្តើមដាក់ពាក្យកក់ជួលយកទីតាំងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនពីពេលនេះតទៅ!

Read more